CNO Financial Group Inc (CNO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 23 256 700 28 026 300 26 557 800 24 371 600 21 822 400 26 693 000
Należności 4 241 700 4 354 300 4 584 300 4 785 700 4 925 400 2 175 200
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 447 800 439 000 455 200 481 300 548 800 605 500
Aktywa obrotowe razem 29 679 500 34 455 000 33 619 900 31 506 800 29 130 600 31 397 100
Inwestycje długotrminowe 3 659 700 1 749 400 1 720 000 2 124 100 2 309 200 1 713 200
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 3 659 700 1 749 400 1 720 000 2 124 100 2 309 200 1 713 200
Aktywa razem 33 339 200 36 204 400 35 339 900 33 630 900 31 439 800 33 110 300

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 882 900 4 001 000 3 930 500 3 785 900 3 979 800 3 972 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 27 361 600 26 112 800 25 103 400 24 417 800 23 456 700 23 539 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 31 244 500 30 113 800 29 033 900 28 203 700 27 436 500 27 511 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 693 900 830 900 821 800 750 200 632 400 751 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 31 938 400 30 944 700 29 855 700 28 953 900 28 068 900 28 262 800
Akcje zwykłe 115 733 128 400 142 096 156 040 165 457 170 025
Zyski (straty) zatrzymane 1 459 000 1 127 200 752 300 535 700 196 600 560 400
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 400 800 5 259 700 5 484 200 4 677 000 3 370 900 4 847 500
Pasywa razem 33 339 200 36 204 400 35 339 900 33 630 900 31 439 800 33 110 300