CME Group Inc (CME)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 689 700 4 883 600 4 868 000 4 309 400 3 644 700
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 4 689 700 4 883 600 4 868 000 4 309 400 3 644 700
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 80 200
Zysk operacyjny 2 645 200 2 637 400 2 587 800 2 607 600 2 312 000
Koszty odsetek netto 166 900 166 200 178 000 157 700 117 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 373 600 2 722 100 2 689 600 2 777 800 2 526 300
Podatek dochodowy 736 700 615 700 573 800 814 100 -1 537 100
Udziały niekontrolujące 500 1 200 -700 1 500 0
Zysk (strata) netto 2 617 100 2 105 200 2 116 500 1 962 200 4 063 400