CME Group Inc (CME)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 657 200 2 617 100 2 105 200 2 116 500 1 962 200 4 063 400
Amortyzacja 362 600 385 400 464 400 473 300 248 700 208 500
Zmiana stanu należności 48 700 -26 800 -30 500 -61 500 193 600 -4 700
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -133 800 1 215 800 99 500 187 200 -546 300 41 800
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 056 000 2 402 400 2 715 600 2 672 800 2 440 800 1 840 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -89 700 -127 200 -197 500 -245 600 -116 700 -81 900
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -489 800 58 400 -175 500 -152 600 -1 889 600 179 900
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -25 381 700 69 908 700 -2 458 200 -2 340 800 -1 080 000 -1 985 300