CME Group Inc (CME)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 949 900 1 734 100 1 634 600 1 447 400 1 993 700
Inwestycje krótkoterminowe 158 377 000 87 088 500 37 441 400 39 886 000 44 553 100
Należności 434 500 461 300 491 800 553 300 359 700
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 158 377 000 87 088 500 37 441 400 39 886 000 44 553 100
Aktywa obrotowe razem 161 762 000 89 283 900 39 567 800 41 886 700 46 906 500
Inwestycje długotrminowe 35 018 500 35 375 700 35 647 500 35 589 000 28 884 700
Rzeczowe aktywa trwałe 505 300 579 200 544 000 448 700 399 700
Wartość firmy 10 528 000 10 798 800 10 742 500 10 805 300 7 569 000
Wartości niematerialne 20 707 300 22 040 600 22 293 000 22 675 400 19 521 600
Pozostałe aktywa trwałe 3 277 900 1 957 100 2 068 000 1 659 600 1 394 400
Aktywa razem 196 780 000 124 660 000 75 215 300 77 475 700 75 791 200

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 48 800 69 300 61 900 116 000 31 300
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 749 400 0 0 574 200 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 159 600 000 88 128 600 38 460 600 40 582 400 45 641 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 160 398 000 88 197 900 38 522 500 41 272 600 45 672 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 695 700 3 443 800 3 743 200 3 826 800 2 233 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 896 500 1 059 400 1 155 100 745 100 615 700
Udziały niekontrolujące 0 31 600 30 400 46 800 0
Zobowiązania razem 169 381 000 98 339 700 49 086 400 51 557 200 53 379 400
Akcje zwykłe 358 340 357 764 357 155 342 344 338 707
Zyski (straty) zatrzymane 5 151 900 4 995 900 5 008 700 4 855 300 4 497 200
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 27 399 300 26 319 900 26 128 900 25 918 500 22 411 800
Pasywa razem 196 780 000 124 660 000 75 215 300 77 475 700 75 791 200