Chico`s Fas, Inc. (CHS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 2 142 020 1 809 930 1 324 050 2 037 880 2 131 140 2 282 380
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 303 580 1 145 930 1 139 880 1 336 000 1 367 730 1 417 600
Zysk ze sprzedaży brutto 838 443 663 998 184 173 701 878 763 414 864 777
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 696 298 597 418 526 772 713 951 719 748 719 607
Zysk operacyjny 142 145 66 580 -342 599 -12 073 43 666 145 170
Koszty odsetek netto 3 946 6 562 3 101 -119 353 1 570
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 138 199 60 018 -460 044 -11 954 43 313 143 600
Podatek dochodowy 29 200 13 800 -99 900 800 7 700 42 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 108 661 45 841 -360 304 -12 754 34 734 98 700