Chico`s Fas, Inc. (CHS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 108 661 45 841 -360 304 -12 754 34 734 98 700
Amortyzacja 43 872 51 369 63 472 88 411 91 333 96 310
Zmiana stanu należności 3 373 -46 033 47 413 -1 942 12 915 -4 432
Zmiana stanu zapasów -46 549 119 406 -42 754 11 519 1 492 1 363
Zmiana stanu gotówki 62 949 5 755 -18 515 -58 250 -34 016 27 626
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 161 592 62 611 97 832 33 344 158 074 166 873
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -41 989 -13 245 -11 360 -33 939 -54 187 -48 530
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -64 092 13 543 33 865 -35 647 -55 873 -58 279
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -59 228 -51 840 -90 792 -57 586 -137 677 -90 777