Chico`s Fas, Inc. (CHS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 178 054 115 105 109 350 127 865 186 115 220 131
Inwestycje krótkoterminowe 36 264 34 737 21 840 28 748 42 451 52 189
Należności 24 205 20 832 66 865 19 452 21 394 8 479
Zapasy 276 840 323 389 203 983 246 737 235 218 233 726
Pozostałe aktywa obrotowe 36 264 34 737 21 840 28 748 42 451 52 189
Aktywa obrotowe razem 515 363 494 063 402 038 422 802 485 178 514 525
Inwestycje długotrminowe 672 478 702 774 872 840 1 119 860 521 856 573 080
Rzeczowe aktywa trwałe 192 165 195 332 241 370 315 382 370 932 421 038
Wartość firmy 16 360 16 360 16 360 96 774 96 774 96 774
Wartości niematerialne 5 000 5 000 5 000 38 930 38 930 38 930
Pozostałe aktywa trwałe 23 632 23 005 24 049 20 374 15 220 16 338
Aktywa razem 1 187 840 1 196 840 1 274 880 1 542 660 1 007 030 1 087 600

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 156 262 180 828 116 506 134 204 143 404 118 253
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 15 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 294 900 306 557 315 280 271 541 131 820 133 715
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 451 162 487 385 431 786 405 745 275 224 266 968
Długoterminowe zobowiązania finansowe 49 000 99 000 149 000 42 500 57 500 53 601
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 637 7 867 11 863 8 188 89 109 103 282
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 852 208 975 333 1 109 760 1 012 570 427 070 431 223
Akcje zwykłe 119 935 117 100 115 994 114 859 122 662 125 341
Zyski (straty) zatrzymane 315 022 206 020 159 765 531 602 587 145 599 810
Akcje własne -494 395 -494 395 -494 395 -494 395 -494 395 -413 465
Kapitał własny 335 633 221 504 165 119 530 092 579 964 656 382
Pasywa razem 1 187 840 1 196 840 1 274 880 1 542 660 1 007 030 1 087 600