Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 790 990 1 486 490 1 497 690 1 402 480 1 229 420
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 126 241 230 33 759 21 613 35 460
Zysk ze sprzedaży brutto 2 790 870 1 245 260 1 463 930 1 380 870 1 193 960
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 509 242 242 560 219 462 192 404 179 643
Zysk operacyjny 979 076 351 321 499 469 508 681 408 363
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 979 076 351 321 499 469 508 681 408 363
Podatek dochodowy 92 918 20 170 55 870 53 763 44 214
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 864 082 320 485 431 849 443 686 354 070