Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 864 082 320 485 431 849 443 686 354 070
Amortyzacja 138 578 64 370 54 091 50 172 47 812
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 582 102 -52 403 -96 934 133 249 -16 296
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 296 590 524 243 634 090 562 388 538 079
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -131 700 -95 422 -206 716 -79 270 -34 089
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 050 030 -1 631 050 -1 386 750 -1 913 320 -670 595
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 16 341 700 7 607 480 585 062 253 664 1 044 120