Cullen Frost Bankers Inc. (CFR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 32 247 300 31 726 200 22 167 100 16 530 200 15 794 500 16 449 700
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 49 866 200 48 369 700 39 914 700 31 730 200 30 440 800 29 985 600
Inwestycje długotrminowe 3 026 160 2 508 790 2 476 640 2 297 190 1 852 120 1 762 330
Rzeczowe aktywa trwałe 1 102 700 1 050 330 1 045 580 1 011 950 552 330 520 958
Wartość firmy 654 952 654 952 654 952 654 952 654 952 654 952
Wartości niematerialne 386 866 1 563 2 481 3 649 5 073
Pozostałe aktywa trwałe 1 268 130 802 641 774 545 627 808 641 191 581 344
Aktywa razem 52 892 400 50 878 500 42 391 300 34 027 400 32 293 000 31 747 900

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 222 404 222 189 235 378 235 164 234 950 234 736
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 48 666 500 45 462 400 37 132 800 29 334 900 28 516 800 28 020 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 48 888 900 45 684 600 37 368 100 29 570 100 28 751 700 28 254 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 866 257 754 326 730 165 545 690 172 347 195 068
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 49 755 100 46 438 900 38 098 300 30 115 800 28 924 000 28 450 000
Akcje zwykłe 64 157 63 613 62 727 62 742 63 705 63 694
Zyski (straty) zatrzymane 3 309 670 2 956 970 2 750 720 2 667 530 2 440 000 2 187 070
Akcje własne 0 -20 744 -113 939 -151 614 -119 917 -67 207
Kapitał własny 3 137 230 4 439 560 4 293 020 3 911 670 3 368 920 3 297 860
Pasywa razem 52 892 400 50 878 500 42 391 300 34 027 400 32 293 000 31 747 900