Avid Bioservices Inc (CDMO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży 119 597 95 868 59 702 53 603 53 621
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 82 949 66 561 55 770 46 379 56 545
Zysk ze sprzedaży brutto 36 648 29 307 3 932 7 224 -2 924
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 21 226 17 064 14 517 12 846 16 456
Zysk operacyjny 15 422 12 243 -10 585 -5 622 -19 380
Koszty odsetek netto 2 680 1 164 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 661 11 212 -10 466 -5 340 -20 563
Podatek dochodowy -115 011 0 0 -284 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 127 672 3 318 -15 152 -8 901 -26 499