Avid Bioservices Inc (CDMO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zysk (strata) netto 127 672 3 318 -15 152 -8 901 -26 499
Amortyzacja 4 480 3 453 3 091 2 746 2 562
Zmiana stanu należności 1 705 10 236 1 232 3 620 -3 988
Zmiana stanu zapasów 14 191 988 4 326 -9 572 -16 970
Zmiana stanu gotówki -43 749 133 653 3 911 -9 914 -4 534
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 465 -31 182 -5 827 -11 595 -26 766
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -56 411 -9 864 -3 812 -1 502 -3 019
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -56 411 -9 864 -3 812 -4 544 -19
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 197 112 335 1 096 2 863 22 251