Avid Bioservices Inc (CDMO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 126 166 169 915 36 262 32 351 42 265
Inwestycje krótkoterminowe 7 248 7 176 4 012 5 036 679
Należności 20 547 18 842 8 606 7 374 3 754
Zapasy 26 062 11 871 10 883 6 557 16 129
Pozostałe aktywa obrotowe 7 248 7 176 4 012 5 036 679
Aktywa obrotowe razem 180 023 207 804 59 763 51 318 67 827
Inwestycje długotrminowe 249 820 57 706 47 857 27 077 27 933
Rzeczowe aktywa trwałe 92 955 37 455 27 105 25 625 26 479
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 4 627 1 210 302 302 304
Aktywa razem 429 843 265 510 107 620 78 395 95 760

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 9 504 9 257 5 926 4 352 1 909
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 4 379 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 66 257 61 679 34 175 18 810 35 954
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 75 761 70 936 44 480 23 162 37 863
Długoterminowe zobowiązania finansowe 141 670 96 949 0 93 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 2 072 2 159
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 255 317 187 774 65 724 25 327 40 022
Akcje zwykłe 61 484 58 222 56 326 55 981 47 063
Zyski (straty) zatrzymane -431 377 -559 859 -571 071 -560 605 -559 129
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 174 526 77 736 41 896 53 068 55 738
Pasywa razem 429 843 265 510 107 620 78 395 95 760