Crown Castle Inc (CCI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 675 000 1 096 000 999 000 747 000 558 000 386 256
Amortyzacja 1 707 000 1 644 000 1 608 000 1 572 000 1 528 000 1 242 410
Zmiana stanu należności 50 000 112 000 -165 000 95 000 103 415 24 053
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -136 000 60 000 36 000 -81 000 -37 094 -253 505
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 878 000 2 789 000 3 055 000 2 698 000 2 502 000 2 044 190
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 310 000 -1 229 000 -1 624 000 -2 057 000 -1 741 000 -1 228 070
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 352 000 -1 332 000 -1 741 000 -2 081 000 -1 795 000 -10 494 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 665 000 -1 310 000 -1 271 000 -692 000 -733 000 8 195 150