Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 566 020 1 438 740 1 389 550 1 453 010 1 390 050 1 289 060
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 28 071 -66 326 137 190 50 438 42 694 45 244
Zysk ze sprzedaży brutto 1 537 950 1 505 070 1 252 360 1 402 580 1 347 360 1 243 820
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 110 404 105 248 102 637 108 526 105 354 103 295
Zysk operacyjny 632 378 686 301 441 178 531 786 544 163 430 406
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 632 378 686 301 441 178 531 786 544 163 430 406
Podatek dochodowy 132 358 145 711 87 293 109 074 105 949 110 506
Udziały niekontrolujące 11 621 9 825 -172 1 481 4 672 517
Zysk (strata) netto 483 949 525 919 338 876 408 212 419 984 306 535