Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 438 740 1 389 550 1 453 010 1 390 050 1 289 060
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -66 326 137 190 50 438 42 694 45 244
Zysk ze sprzedaży brutto 1 505 070 1 252 360 1 402 580 1 347 360 1 243 820
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 105 248 102 637 108 526 105 354 103 295
Zysk operacyjny 686 301 441 178 531 786 544 163 430 406
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 686 301 441 178 531 786 544 163 430 406
Podatek dochodowy 145 711 87 293 109 074 105 949 110 506
Udziały niekontrolujące 9 825 -172 1 481 4 672 517
Zysk (strata) netto 525 919 338 876 408 212 419 984 306 535