Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 483 949 525 919 338 876 408 212 419 984 306 535
Amortyzacja 46 856 44 866 43 769 41 145 38 679 39 732
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 146 957 -132 024 -54 052 -16 277 69 453 -56 251
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 559 385 597 722 623 992 512 794 552 660 433 226
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -65 191 -56 716 -33 134 -42 575 -33 294 -30 824
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 242 271 -2 082 760 -5 390 500 -730 165 -91 024 220 720
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 200 810 3 573 660 6 067 030 -84 061 223 252 -924 536