Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 20 307 100 15 288 100 10 001 500 10 112 600 9 688 110
Należności 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 35 639 000 31 834 500 25 070 300 24 600 800 23 950 700
Inwestycje długotrminowe 1 050 090 1 088 460 995 492 863 028 882 723
Rzeczowe aktywa trwałe 388 738 371 083 370 637 333 119 335 110
Wartość firmy 138 921 138 921 138 921 138 921 138 921
Wartości niematerialne 15 570 11 207 9 534 8 794 7 618
Pozostałe aktywa trwałe 506 862 567 248 476 400 382 194 401 074
Aktywa razem 36 689 100 32 923 000 26 065 800 25 463 800 24 833 400

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 12 560 802 2 418 8 702 1 758
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 32 836 000 29 045 100 22 371 200 22 280 000 21 932 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 32 848 600 29 045 900 22 373 600 22 288 800 21 934 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 392 164 477 072 553 712 237 943 180 889
Udziały niekontrolujące 11 026 2 925 3 788 5 851 1 624
Zobowiązania razem 33 251 800 29 525 900 22 931 100 22 532 500 22 116 900
Akcje zwykłe 121 656 116 360 119 473 116 353 116 374
Zyski (straty) zatrzymane 92 493 73 000 201 562 241 163 221 374
Akcje własne -32 973 -32 970 -37 548 -34 236 -14 473
Kapitał własny 3 437 300 3 397 050 3 134 680 2 931 300 2 716 560
Pasywa razem 36 689 100 32 923 000 26 065 800 25 463 800 24 833 400