Chubb Limited (CB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 313 000 8 539 000 3 533 000 4 454 000 3 962 000 3 861 000
Amortyzacja 285 000 287 000 0 0 0 0
Zmiana stanu należności 2 236 000 2 623 000 543 000 -535 000 1 718 000 1 823 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 353 000 -88 000 210 000 290 000 519 000 -257 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 243 000 11 149 000 9 785 000 6 342 000 5 480 000 4 503 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 654 000 -6 659 000 -7 521 000 -5 905 000 -2 935 000 -2 442 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 127 000 -4 409 000 -2 082 000 -151 000 -1 991 000 -2 319 000