Cara Therapeutics Inc (CARA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 41 867 23 028 135 082 19 886 13 469 911
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 266 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 34 601 23 028 135 082 19 886 13 469 911
Koszty badań i rozwoju 91 879 82 701 107 851 107 901 70 848 45 673
Koszty ogólnego zarządu 30 257 29 410 21 846 7 015 6 632 5 646
Zysk operacyjny -87 535 -89 083 5 385 -111 679 -77 382 -59 485
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -85 474 -88 441 7 719 -107 189 -74 402 -58 329
Podatek dochodowy 0 0 -691 -816 -389 -204
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -85 474 -88 441 8 410 -106 373 -74 013 -58 125