Cara Therapeutics Inc (CARA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -85 474 -88 441 8 410 -106 373 -74 013 -58 125
Amortyzacja 248 248 209 198 370 495
Zmiana stanu należności 3 301 -912 277 197 736 -85
Zmiana stanu zapasów -201 2 584 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -21 636 -13 890 25 919 -6 377 68 814 34 293
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -78 730 -60 087 -5 487 -109 225 -22 301 -54 827
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -43 -39 -349 -18 -73 -58
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 128 707 -4 751 -20 275 -30 516 -82 819 -35 800
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 311 46 608 39 140 142 604 110 813 87 923