Cara Therapeutics Inc (CARA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 145 399 167 035 180 925 155 006 161 383 92 569
Inwestycje krótkoterminowe 16 267 2 519 12 076 8 863 4 805 1 635
Należności 4 453 1 152 2 064 1 787 1 590 854
Zapasy 2 383 2 584 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 16 267 2 519 12 076 8 863 4 805 1 635
Aktywa obrotowe razem 168 910 173 290 195 065 165 656 168 139 95 058
Inwestycje długotrminowe 13 327 73 766 76 092 67 303 22 684 1 946
Rzeczowe aktywa trwałe 426 631 840 700 880 1 177
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Aktywa razem 182 237 247 056 271 157 232 959 190 823 97 004

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 9 604 5 625 4 893 9 100 4 371 3 829
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 854 11 991 13 590 33 794 36 076 4 677
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 23 458 17 616 18 483 42 894 40 447 8 506
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 16 746 1 718
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 23 458 19 534 22 156 46 246 57 193 10 224
Akcje zwykłe 53 654 50 719 47 413 42 669 35 893 31 203
Zyski (straty) zatrzymane -566 232 -480 758 -392 317 -400 727 -294 354 -220 341
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 158 779 227 522 249 001 186 713 133 630 86 780
Pasywa razem 182 237 247 056 271 157 232 959 190 823 97 004