Citigroup Inc (C)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 13 700 000 20 758 000 9 879 000 18 171 000 16 672 000 -8 048 000
Amortyzacja 4 262 000 3 964 000 3 937 000 3 905 000 3 754 000 3 659 000
Zmiana stanu należności -148 000 9 534 000 4 949 000 4 407 000 -2 934 000 9 497 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 3 062 000 1 166 000 2 382 000 322 000 -130 000 732 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 25 069 000 61 249 000 -20 621 000 -12 837 000 36 952 000 -8 587 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 632 000 -4 119 000 -3 446 000 -5 336 000 -3 774 000 -3 361 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -79 455 000 -124 905 000 -95 312 000 -23 374 000 -73 118 000 -58 228 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 137 763 000 17 272 000 233 595 000 42 933 000 44 528 000 66 854 000