Citigroup Inc (C)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 20 758 000 9 879 000 18 171 000 16 672 000 -8 048 000
Amortyzacja 3 964 000 3 937 000 3 905 000 3 754 000 3 659 000
Zmiana stanu należności 9 534 000 4 949 000 4 407 000 -2 934 000 9 497 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 1 166 000 2 382 000 322 000 -130 000 732 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 61 249 000 -20 621 000 -12 837 000 36 952 000 -8 587 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 119 000 -3 446 000 -5 336 000 -3 774 000 -3 361 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -124 905 000 -95 312 000 -23 374 000 -73 118 000 -58 228 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 17 272 000 233 595 000 42 933 000 44 528 000 66 854 000