Citigroup Inc (C)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 537 540 000 1 406 570 000 1 400 420 000 1 065 980 000 1 049 870 000 993 623 000
Należności 54 192 000 54 340 000 44 806 000 39 857 000 35 450 000 38 384 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 558 000
Aktywa obrotowe razem 2 262 560 000 2 139 740 000 2 122 500 000 1 816 500 000 1 780 840 000 1 710 460 000
Inwestycje długotrminowe 154 115 000 151 673 000 137 592 000 134 657 000 136 539 000 132 004 000
Rzeczowe aktywa trwałe 26 253 000 0 0 0 0 0
Wartość firmy 19 691 000 21 299 000 22 162 000 22 126 000 22 046 000 22 256 000
Wartości niematerialne 4 428 000 4 495 000 4 747 000 4 822 000 5 220 000 4 588 000
Pozostałe aktywa trwałe 103 743 000 125 879 000 110 683 000 107 709 000 109 273 000 105 160 000
Aktywa razem 2 416 680 000 2 291 410 000 2 260 090 000 1 951 160 000 1 917 380 000 1 842 470 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 318 702 000 282 347 000 301 200 000 293 809 000 264 345 000 281 161 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 808 260 000 1 731 470 000 1 698 710 000 1 405 420 000 1 399 810 000 1 301 490 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 126 960 000 2 013 820 000 1 999 910 000 1 699 230 000 1 664 160 000 1 582 650 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 87 873 000 74 920 000 59 983 000 57 979 000 56 150 000 58 144 000
Udziały niekontrolujące 649 000 700 000 758 000 704 000 854 000 932 000
Zobowiązania razem 2 215 490 000 2 089 440 000 2 060 650 000 1 757 920 000 1 721 160 000 1 641 730 000
Akcje zwykłe 1 946 700 2 033 000 2 085 800 2 249 200 2 493 300 2 698 500
Zyski (straty) zatrzymane 194 734 000 184 948 000 168 272 000 165 369 000 151 347 000 138 425 000
Akcje własne -73 967 000 -71 240 000 -64 129 000 -61 660 000 -44 370 000 -30 309 000
Kapitał własny 201 189 000 201 972 000 199 442 000 193 242 000 196 220 000 200 740 000
Pasywa razem 2 416 680 000 2 291 410 000 2 260 090 000 1 951 160 000 1 917 380 000 1 842 470 000