Brixmor Property Group Inc (BRX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 218 070 2 304 550 1 053 270 1 168 260 1 234 340 1 283 180
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 218 070 2 304 550 1 053 270 1 168 260 1 234 340 1 283 180
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 117 225 210 908 98 280 102 309 93 596 92 247
Zysk operacyjny 444 327 843 760 338 782 437 654 464 799 495 393
Koszty odsetek netto 192 427 389 552 199 988 189 775 215 025 226 660
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 354 193 540 374 121 173 274 773 366 284 300 369
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 76
Zysk (strata) netto 353 191 538 878 120 763 274 124 365 953 300 217