Brixmor Property Group Inc (BRX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 353 191 538 878 120 763 274 124 365 953 300 217
Amortyzacja 344 731 654 304 335 583 332 431 352 245 375 028
Zmiana stanu należności -205 600 229 423 6 077 5 949 -3 814 53 895
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -595 551 245 489 351 072 -34 837 -12 956 7 969
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 566 382 1 104 480 443 101 528 672 541 689 551 941
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -330 356 -617 150 -284 756 -395 095 -268 689 -202 873
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -462 453 -662 010 -167 249 -172 064 669 603 -52 874
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -380 413 -587 156 -72 712 -385 850 -1 271 300 -491 159