Brookline Bancorp, Inc. (BRKL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 373 533 338 518 351 461 369 157 333 677 293 036
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 627 -7 837 61 886 9 583 4 951 18 988
Zysk ze sprzedaży brutto 364 906 346 355 289 575 359 574 328 726 274 048
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 41 815 37 450 36 857 38 392 37 220 34 769
Zysk operacyjny 142 198 154 591 62 077 108 892 111 087 95 479
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 8 262 5 440 2 187
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 139 949 154 591 62 077 116 029 112 740 97 255
Podatek dochodowy 30 205 39 151 14 442 28 269 26 189 43 636
Udziały niekontrolujące 0 0 0 43 3 489 3 101
Zysk (strata) netto 109 744 115 440 47 635 87 717 83 062 50 518