Brookline Bancorp, Inc. (BRKL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 109 744 115 440 47 635 87 717 83 062 50 518
Amortyzacja 6 521 6 665 6 757 8 524 9 462 9 321
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 125 502 30 196 2 480 -13 953 21 920 -10 433
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 120 761 133 212 112 488 102 719 123 029 84 947
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -7 388 -4 789 -2 909 -4 997 -3 352 -11 557
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -557 693 131 114 -695 529 -399 022 -588 022 -383 974
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 492 154 -371 506 940 168 284 509 493 572 292 375