Brookline Bancorp, Inc. (BRKL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 847 958 982 338 1 145 200 633 557 667 065 687 865
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 8 585 630 8 103 980 8 336 440 7 397 700 7 021 180 6 444 940
Inwestycje długotrminowe 600 205 498 646 605 985 459 155 371 623 335 306
Rzeczowe aktywa trwałe 71 391 70 359 71 568 74 350 76 382 80 283
Wartość firmy 160 427 160 427 160 427 160 427 160 427 137 890
Wartości niematerialne 1 781 2 276 3 152 4 423 6 086 6 044
Pozostałe aktywa trwałe 223 170 176 390 250 265 167 431 103 214 91 609
Aktywa razem 9 185 840 8 602 620 8 942 420 7 856 850 7 392 800 6 780 250

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 432 650 357 321 820 247 902 749 920 542 1 020 820
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 741 580 7 229 450 7 156 260 5 983 620 5 561 640 4 946 850
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 174 230 7 586 770 7 976 500 6 886 370 6 482 190 5 967 670
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 10 479 8 753
Zobowiązania razem 8 193 710 7 607 280 8 000 650 6 911 250 6 492 660 5 976 420
Akcje zwykłe 77 079 77 975 78 952 79 680 79 670 74 460
Zyski (straty) zatrzymane 412 019 342 639 264 892 265 376 212 838 161 217
Akcje własne -94 873 -84 718 -77 343 -59 073 -59 120 -51 454
Kapitał własny 992 125 995 342 941 778 945 606 900 140 803 830
Pasywa razem 9 185 840 8 602 620 8 942 420 7 856 850 7 392 800 6 780 250