Bank of Hawaii Corp. (BOH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 761 018 698 069 730 833 770 735 719 096 689 211
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -7 800 -50 500 117 800 16 000 13 425 16 900
Zysk ze sprzedaży brutto 768 818 748 569 613 033 754 735 705 671 672 311
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 77 815 61 947 74 981 63 095 58 594 54 614
Zysk operacyjny 290 634 325 554 189 124 285 826 270 226 268 064
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 290 634 325 554 189 124 285 826 270 226 268 064
Podatek dochodowy 64 830 72 182 35 320 59 913 50 624 83 392
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 217 927 250 397 153 804 225 913 219 602 184 672