Bank of Hawaii Corp. (BOH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 217 927 250 397 153 804 225 913 219 602 184 672
Amortyzacja 33 220 32 577 32 486 29 884 14 389 13 048
Zmiana stanu należności 14 605 -3 118 -4 973 -3 570 -23 454 34 652
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 120 352 -83 093 -19 685 -24 976 61 064 93 940
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 332 960 377 151 146 416 234 238 317 922 175 145
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -28 761 -22 372 -33 287 -53 900 -35 300 -30 470
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 253 420 -2 423 330 -2 373 280 -773 268 -74 668 -1 021 890
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 761 791 1 992 530 2 282 300 571 719 -165 136 414 986