Bank of Hawaii Corp. (BOH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 8 434 070 9 443 620 7 601 980 6 029 000 5 750 360 6 408 300
Należności 73 170 58 565 61 683 66 656 70 226 93 680
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 88 987 81 932 130 336 69 093 47 447 43 084
Aktywa obrotowe razem 22 325 900 21 799 800 19 666 900 17 275 600 16 486 700 16 454 600
Inwestycje długotrminowe 1 280 980 985 173 936 795 819 865 657 230 634 456
Rzeczowe aktywa trwałe 206 777 199 393 199 695 188 388 151 837 130 926
Wartość firmy 31 517 31 517 31 517 31 517 31 517 31 517
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 723 866 557 622 533 575 454 921 440 649 441 743
Aktywa razem 23 606 900 22 784 900 20 603 700 18 095 500 17 144 000 17 089 100

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 400 000 0 50 000 75 000 125 199 250 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 21 385 000 20 863 500 19 061 300 16 457 400 15 600 000 15 457 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 21 785 000 20 863 500 19 111 300 16 532 400 15 725 200 15 707 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 10 294 10 391 10 481 10 565 10 643 10 716
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 394 083 196 237 0 157 472 139 911 138 940
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 22 289 900 21 173 300 19 229 100 16 808 700 15 875 800 15 857 200
Akcje zwykłe 39 601 39 838 39 726 40 384 41 715 42 281
Zyski (straty) zatrzymane 2 055 910 1 950 380 1 811 980 1 761 420 1 641 310 1 512 220
Akcje własne -1 105 420 -1 055 470 -1 037 230 -1 026 620 -894 352 -807 372
Kapitał własny 1 317 000 1 611 610 1 374 510 1 286 830 1 268 200 1 231 870
Pasywa razem 23 606 900 22 784 900 20 603 700 18 095 500 17 144 000 17 089 100