Blackrock Inc. (BLK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 19 374 000 16 205 000 14 539 000 14 198 000 12 491 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 19 374 000 16 205 000 14 539 000 14 198 000 12 491 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 221 000 2 465 000 1 758 000 1 638 000 1 462 000
Zysk operacyjny 7 450 000 5 695 000 5 551 000 5 517 000 5 272 000
Koszty odsetek netto 205 000 205 000 203 000 184 000 205 000
Pozostałe przychody (koszty) 928 000 1 034 000 439 000 105 000 210 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 173 000 6 524 000 5 787 000 5 378 000 5 277 000
Podatek dochodowy 1 968 000 1 238 000 1 261 000 1 076 000 270 000
Udziały niekontrolujące 304 000 354 000 50 000 -3 000 37 000
Zysk (strata) netto 5 901 000 4 932 000 4 476 000 4 305 000 4 970 000