Blackrock Inc. (BLK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 178 000 5 901 000 4 932 000 4 476 000 4 305 000 4 970 000
Amortyzacja 583 000 415 000 358 000 405 000 220 000 240 000
Zmiana stanu należności -525 000 254 000 356 000 522 000 -42 000 349 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 907 000 659 000 3 835 000 -1 659 000 -550 000 863 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 956 000 4 944 000 3 743 000 2 884 000 3 075 000 3 828 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -533 000 -341 000 -194 000 -254 000 -204 000 -155 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 130 000 -1 937 000 -254 000 -2 014 000 -808 000 -587 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 442 000 -2 287 000 -244 000 -2 583 000 -2 765 000 -2 630 000