Blackrock Inc. (BLK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 7 151 000 9 072 000 8 509 000 4 698 000 6 302 000 6 894 000
Inwestycje krótkoterminowe 5 571 000 5 568 000 5 838 000 4 546 000 4 476 000 2 602 000
Należności 3 264 000 3 789 000 3 535 000 3 179 000 2 657 000 2 699 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 76 082 000 111 987 000 139 207 000 130 864 000 124 561 000 186 522 000
Inwestycje długotrminowe 41 546 000 40 661 000 37 775 000 37 758 000 35 012 000 33 695 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 031 000 762 000 681 000 715 000 643 000 592 000
Wartość firmy 15 341 000 15 351 000 14 551 000 14 562 000 13 526 000 13 220 000
Wartości niematerialne 18 302 000 18 453 000 18 263 000 18 369 000 17 839 000 17 389 000
Pozostałe aktywa trwałe 3 461 000 2 780 000 3 199 000 3 169 000 3 004 000 1 678 000
Aktywa razem 117 628 000 152 648 000 176 982 000 168 622 000 159 573 000 220 217 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 63 397 000 97 655 000 124 697 000 121 534 000 114 220 000 177 810 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 63 397 000 97 655 000 124 697 000 121 534 000 114 220 000 177 810 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 654 000 7 446 000 7 264 000 4 955 000 5 063 000 5 014 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 576 000 4 024 000 3 692 000 3 470 000 3 179 000 1 564 000
Udziały niekontrolujące 1 041 000 1 200 000 2 373 000 1 382 000 1 166 000 466 000
Zobowiązania razem 79 884 000 114 955 000 141 699 000 135 075 000 127 199 000 188 392 000
Akcje zwykłe 150 900 152 236 153 489 156 014 160 301 162 161
Zyski (straty) zatrzymane 29 876 000 27 688 000 24 334 000 21 662 000 19 282 000 16 966 000
Akcje własne -10 805 000 -9 087 000 -8 009 000 -6 732 000 -5 387 000 -3 967 000
Kapitał własny 37 744 000 37 693 000 35 283 000 33 547 000 32 374 000 31 825 000
Pasywa razem 117 628 000 152 648 000 176 982 000 168 622 000 159 573 000 220 217 000