Saul Centers, Inc. (BFS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 245 860 239 225 225 207 231 525 227 904 227 285
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 685 906
Zysk ze sprzedaży brutto 245 860 239 225 225 207 231 525 227 219 226 379
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 22 392 20 252 19 107 20 793 18 459 18 176
Zysk operacyjny 109 977 107 073 96 557 106 466 107 321 107 823
Koszty odsetek netto 43 937 45 424 46 519 41 834 45 040 47 225
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 272 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 65 392 61 649 50 316 60 961 60 731 60 668
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 15 198 13 260 9 934 12 473 12 505 12 411
Zysk (strata) netto 39 000 37 195 29 188 36 253 35 964 35 882