Saul Centers, Inc. (BFS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 39 000 37 195 29 188 36 253 35 964 35 882
Amortyzacja 48 969 50 272 51 126 46 333 45 861 45 694
Zmiana stanu należności -2 336 -6 258 12 606 -1 565 -181 1 024
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 315 -12 262 12 951 -673 3 670 2 586
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 121 151 118 381 78 383 115 383 110 339 103 450
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -116 888 -46 861 -56 544 -135 663 -89 140 -40 495
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -116 888 -55 872 -56 168 -135 663 -128 650 -113 306
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 578 -74 771 -9 264 19 607 21 981 12 442