Saul Centers, Inc. (BFS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 13 279 14 594 26 856 13 905 14 578 10 908
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 5 643 5 363 5 175 5 248
Należności 56 323 58 659 64 917 52 311 53 876 54 057
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 5 643 5 363 5 175 5 248
Aktywa obrotowe razem 69 602 73 253 97 416 71 579 73 629 70 213
Inwestycje długotrminowe 1 763 700 1 673 510 1 548 160 1 546 760 1 453 860 1 352 240
Rzeczowe aktywa trwałe 1 719 660 1 634 010 1 517 090 1 518 120 1 422 650 1 315 030
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 44 039 39 495 31 066 28 638 31 213 37 205
Aktywa razem 1 833 300 1 746 760 1 645 570 1 618 340 1 527 490 1 422 450

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 88 600 72 418 67 125 83 796 80 423 70 727
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 88 600 72 418 67 125 83 796 80 423 70 727
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 222 900 1 143 860 1 150 910 1 091 190 1 021 850 958 622
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 121 318 125 438 63 208 68 375 69 308 58 698
Zobowiązania razem 1 432 820 1 341 710 1 281 250 1 243 360 1 171 580 1 088 050
Akcje zwykłe 23 964 23 655 23 356 23 009 22 383 21 901
Zyski (straty) zatrzymane -273 559 -256 448 -241 535 -221 177 -208 593 -197 710
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 400 484 405 049 364 325 374 981 355 912 334 405
Pasywa razem 1 833 300 1 746 760 1 645 570 1 618 340 1 527 490 1 422 450