Brandywine Realty Trust (BDN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 17 551 27 463 46 344 90 499 22 842 202 179
Inwestycje krótkoterminowe 35 576 27 762 39 185 39 592 0 0
Należności 190 774 179 085 168 908 190 507 181 637 187 698
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 35 576 27 762 39 185 39 592 0 0
Aktywa obrotowe razem 243 901 234 310 254 437 320 598 204 479 389 877
Inwestycje długotrminowe 3 630 600 3 611 890 3 645 670 3 755 370 3 894 040 3 605 570
Rzeczowe aktywa trwałe 2 849 550 2 906 990 2 905 840 3 309 980 3 364 520 3 156 690
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 18 451 28 556 48 570 84 851 131 348 64 972
Pozostałe aktywa trwałe 175 306 219 956 261 603 211 238 217 475 188 899
Aktywa razem 3 874 500 3 846 200 3 900 110 4 075 970 4 098 520 3 995 450

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 190 314 206 765 176 084 182 446 187 621 182 123
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 190 314 206 765 176 084 182 446 187 621 182 123
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 965 040 1 853 590 1 830 600 2 144 420 2 028 050 1 930 830
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 62 653 61 664 66 021 38 248 50 281 35 897
Udziały niekontrolujące 7 702 10 952 10 505 10 426 12 320 17 420
Zobowiązania razem 2 248 870 2 155 930 2 105 960 2 398 090 2 278 270 2 166 270
Akcje zwykłe 171 491 170 878 171 926 176 133 178 520 175 484
Zyski (straty) zatrzymane -1 533 210 -1 456 210 -1 338 160 -1 513 680 -1 387 400 -1 393 570
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 625 630 1 690 270 1 794 140 1 677 880 1 820 250 1 829 180
Pasywa razem 3 874 500 3 846 200 3 900 110 4 075 970 4 098 520 3 995 450