Banner Corp. (BANR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 640 020 616 916 617 762 607 628 547 640 493 630
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 10 364 -33 388 67 875 10 000 8 500 8 000
Zysk ze sprzedaży brutto 629 656 650 304 549 887 597 628 539 140 485 630
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 55 977 58 886 59 774 60 226 57 561 56 503
Zysk operacyjny 208 658 213 289 113 169 161 742 152 792 121 696
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 24 313 34 401 34 848 28 934 17 925 17 379
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 240 775 246 594 142 453 183 132 165 110 151 264
Podatek dochodowy 45 397 45 546 26 525 36 854 28 595 90 488
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 195 378 201 048 115 928 146 278 136 515 60 776