Banner Corp. (BANR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 195 378 201 048 115 928 146 278 136 515 60 776
Amortyzacja 22 212 23 916 25 862 25 433 21 279 20 947
Zmiana stanu należności 14 368 -3 701 8 655 -631 7 334 1 081
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -160 307 46 562 77 540 3 330 31 405 22 541
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 238 051 301 578 125 386 148 874 30 775 346 702
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -14 724 -10 493 -12 803 -24 700 -23 094 -12 244
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 444 560 -1 015 430 -1 454 620 -143 114 -976 218 -393 287
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -684 732 1 613 960 2 255 690 29 779 956 439 60 066