Banner Corp. (BANR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 4 337 080 6 359 220 3 935 360 2 097 110 2 108 540 1 304 380
Należności 57 284 42 916 46 617 37 962 38 593 31 259
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 14 597 800 15 713 300 13 997 600 11 574 200 10 966 300 9 045 110
Inwestycje długotrminowe 1 235 660 1 091 610 1 034 040 1 029 800 905 048 718 095
Rzeczowe aktywa trwałe 138 754 148 759 164 556 178 008 171 809 154 815
Wartość firmy 373 121 373 121 373 121 373 121 339 154 242 659
Wartości niematerialne 9 440 14 855 21 426 29 158 32 924 22 655
Pozostałe aktywa trwałe 486 587 427 627 408 378 389 062 283 530 226 179
Aktywa razem 15 833 400 16 804 900 15 031 600 12 604 000 11 871 300 9 763 210

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 456 603 532 869 549 960 687 778 773 275 194 769
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 865 200 14 521 900 12 815 400 10 322 200 9 619 450 8 295 810
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 14 321 800 15 054 800 13 365 400 11 010 000 10 392 700 8 490 580
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 14 377 000 15 114 500 13 365 400 11 010 000 10 392 700 8 490 580
Akcje zwykłe 34 264 34 610 35 264 34 868 32 785 32 888
Zyski (straty) zatrzymane 525 242 390 762 247 316 186 838 134 055 90 535
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 456 430 1 690 330 1 666 260 1 594 030 1 478 600 1 272 630
Pasywa razem 15 833 400 16 804 900 15 031 600 12 604 000 11 871 300 9 763 210