Bancfirst Corp. (BANF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 193 100 167 630 99 586 134 879 125 814 86 439
Amortyzacja 22 048 20 041 18 424 15 989 13 546 11 791
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 30 230 -51 699 58 475 -6 388 12 327 32 183
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 226 272 189 788 154 341 158 958 131 146 104 525
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -19 785 -27 251 -66 446 -27 054 -51 863 -18 007
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 519 170 437 031 -897 993 50 347 -284 935 -344 560
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 411 780 -193 709 492 283 234 721 -179 831 147 449