Bancfirst Corp. (BANF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 4 755 500 2 610 280 2 193 700 2 352 720 2 143 970 2 163 380
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 295 950 228 998 216 213 202 851 167 839 144 736
Aktywa obrotowe razem 11 865 400 8 924 600 8 777 360 8 182 660 7 296 990 7 049 810
Inwestycje długotrminowe 522 482 481 010 434 998 383 094 277 271 203 348
Rzeczowe aktywa trwałe 278 088 269 047 261 677 206 275 174 362 134 088
Wartość firmy 182 055 149 922 149 922 148 604 79 749 54 042
Wartości niematerialne 19 983 17 566 18 999 22 608 16 470 11 082
Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Aktywa razem 12 387 900 9 405 610 9 212 360 8 565 760 7 574 260 7 253 160

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 86 344 85 987 27 904 27 904 28 479 32 859
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 11 050 700 8 147 890 8 116 570 7 532 860 6 642 990 6 444 670
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 11 137 000 8 233 880 8 144 470 7 560 770 6 671 470 6 477 530
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 11 137 000 8 233 880 8 144 470 7 560 770 6 671 470 6 477 530
Akcje zwykłe 32 778 32 716 32 673 32 639 32 689 31 814
Zyski (straty) zatrzymane 1 120 290 977 067 871 161 815 488 722 615 638 580
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 250 840 1 171 730 1 067 880 1 004 990 902 789 775 629
Pasywa razem 12 387 900 9 405 610 9 212 360 8 565 760 7 574 260 7 253 160