Bank Of America Corp. (BAC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 30 557 000 16 473 000 25 998 000 26 696 000 16 618 000
Amortyzacja 1 898 000 1 843 000 1 729 000 2 063 000 2 103 000
Zmiana stanu należności 8 042 000 8 284 000 -9 877 000 4 191 000 2 864 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -7 208 000 6 278 000 1 089 000 -417 000 -1 239 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -7 193 000 37 993 000 61 777 000 39 520 000 10 403 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -313 291 000 -177 665 000 -80 630 000 -71 468 000 -52 007 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 291 650 000 355 819 000 3 377 000 53 118 000 49 195 000