Bank Of America Corp. (BAC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 857 550 000 1 594 760 000 1 164 780 000 1 127 160 000 1 052 840 000
Należności 72 263 000 64 221 000 55 937 000 65 814 000 61 623 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 35 344 000 47 179 000 40 485 000 43 725 000 40 064 000
Aktywa obrotowe razem 2 925 770 000 2 604 470 000 2 224 880 000 2 159 330 000 2 070 300 000
Inwestycje długotrminowe 243 724 000 215 154 000 209 202 000 195 177 000 210 939 000
Rzeczowe aktywa trwałe 10 833 000 11 000 000 10 561 000 9 906 000 9 247 000
Wartość firmy 69 022 000 68 951 000 68 951 000 68 951 000 68 951 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 163 869 000 135 203 000 129 690 000 116 320 000 132 741 000
Aktywa razem 3 169 500 000 2 819 630 000 2 434 080 000 2 354 510 000 2 281 230 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 303 870 000 282 255 000 265 060 000 249 529 000 260 068 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 595 560 000 2 264 450 000 1 904 210 000 1 839 650 000 1 754 020 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 899 430 000 2 546 700 000 2 169 270 000 2 089 180 000 2 014 090 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 899 430 000 2 546 700 000 2 169 270 000 2 089 180 000 2 014 090 000
Akcje zwykłe 8 493 300 8 753 200 9 390 500 10 096 500 10 195 600
Zyski (straty) zatrzymane 188 064 000 164 088 000 156 319 000 136 314 000 113 816 000
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 270 066 000 272 924 000 264 810 000 265 325 000 267 146 000
Pasywa razem 3 169 500 000 2 819 630 000 2 434 080 000 2 354 510 000 2 281 230 000