Aspen Technology Inc (AZPN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 379 853 287 796 71 926 96 165
Inwestycje krótkoterminowe 335 962 306 343 309 330 13 110
Należności 52 502 56 301 47 784 21 910
Zapasy 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 335 962 306 343 309 330 13 110
Aktywa obrotowe razem 768 317 650 440 429 040 131 185
Inwestycje długotrminowe 685 683 572 866 474 025 133 739
Rzeczowe aktywa trwałe 5 610 5 963 7 234 9 806
Wartość firmy 159 852 137 055 78 383 75 590
Wartości niematerialne 45 788 43 779 34 913 35 956
Pozostałe aktywa trwałe 439 773 349 429 351 826 1 297
Aktywa razem 1 454 000 1 223 310 903 065 264 924

Pasywa

w tys. USD

2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 4 367 3 988 5 891 4 230
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 20 000 135 163 220 000 170 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 117 163 95 347 94 864 328 058
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 141 530 234 498 320 755 502 288
Długoterminowe zobowiązania finansowe 273 162 292 369 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 15 492 17 020 29 954 46 751
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 653 243 756 953 509 780 549 039
Akcje zwykłe 67 863 68 000 69 925 72 140
Zyski (straty) zatrzymane 1 778 130 1 458 330 1 259 980 305 208
Akcje własne -1 816 500 -1 766 500 -1 616 500 -1 316 500
Kapitał własny 800 757 466 353 393 285 -284 115
Pasywa razem 1 454 000 1 223 310 903 065 264 924