American Express Co. (AXP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 7 400 000 15 834 000 3 036 000 6 631 000 6 787 000 2 634 000
Amortyzacja 1 626 000 3 390 000 1 543 000 1 188 000 1 293 000 1 321 000
Zmiana stanu należności 3 803 000 63 728 000 -13 360 000 -1 433 000 1 538 000 6 616 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 4 218 000 -400 000 -418 000 149 000 -1 895 000 1 870 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 21 079 000 29 290 000 5 591 000 13 632 000 8 930 000 13 540 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 855 000 -3 100 000 -1 478 000 -1 645 000 -1 310 000 -1 062 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -33 689 000 -21 058 000 11 632 000 -16 707 000 -19 615 000 -18 273 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 24 509 000 -29 866 000 -9 068 000 -519 000 5 101 000 12 245 000