American Express Co. (AXP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 32 982 000 46 654 000 51 612 000 28 936 000 31 736 000 32 769 000
Należności 57 384 000 107 162 000 43 434 000 56 794 000 58 227 000 56 689 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 1 854 000 808 000
Aktywa obrotowe razem 205 450 000 332 632 000 168 673 000 178 756 000 176 612 000 168 906 000
Inwestycje długotrminowe 22 904 000 44 464 000 22 694 000 19 565 000 11 990 000 12 253 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 215 000 9 976 000 5 015 000 4 834 000 4 416 000 4 329 000
Wartość firmy 3 786 000 7 608 000 3 852 000 3 315 000 3 072 000 3 009 000
Wartości niematerialne 146 000 402 000 265 000 267 000 275 000 899 000
Pozostałe aktywa trwałe 13 757 000 26 478 000 13 562 000 11 149 000 2 384 000 2 033 000
Aktywa razem 228 354 000 377 096 000 191 367 000 198 321 000 188 602 000 181 159 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 12 133 000 21 148 000 9 444 000 12 738 000 12 255 000 14 657 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 43 921 000 81 836 000 44 830 000 64 277 000 62 551 000 61 919 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 111 890 000 171 916 000 87 818 000 74 409 000 73 944 000 68 748 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 167 944 000 274 900 000 142 092 000 151 424 000 148 750 000 145 324 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 35 699 000 57 842 000 26 291 000 23 826 000 17 562 000 17 608 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 203 643 000 332 742 000 168 383 000 175 250 000 166 312 000 162 932 000
Akcje zwykłe 751 000 1 578 000 805 000 828 000 856 000 883 000
Zyski (straty) zatrzymane 16 279 000 26 948 000 13 837 000 13 871 000 12 499 000 8 273 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 24 711 000 44 354 000 22 984 000 23 071 000 22 290 000 18 227 000
Pasywa razem 228 354 000 377 096 000 191 367 000 198 321 000 188 602 000 181 159 000