Axos Financial Inc. (AX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Przychody ze sprzedaży 773 091 723 124 725 826 648 465 546 015 455 418
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 500 23 750 42 200 27 350 25 800 11 061
Zysk ze sprzedaży brutto 754 591 699 374 683 626 621 115 520 215 444 357
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 70 428 53 095 51 468 58 496 36 587 26 559
Zysk operacyjny 339 959 305 743 262 632 212 806 239 699 232 693
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 339 959 305 743 262 632 212 806 239 699 232 693
Podatek dochodowy 99 243 90 036 79 194 57 675 87 288 97 953
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 240 716 215 518 183 129 154 822 152 102 134 431