Axos Financial Inc. (AX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto 240 716 215 518 183 129 154 822 152 102 134 431
Amortyzacja 35 495 34 722 34 986 16 471 8 574 6 094
Zmiana stanu należności 47 602 149 549 17 074 176 463 5 948 -5 420
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 486 963 -1 040 850 1 245 350 -111 625 -5 422 141 545
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 210 282 412 582 284 118 204 421 167 915 223 884
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -21 504 -10 437 -12 333 -20 082 -11 817 -8 758
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 776 680 -866 769 -1 348 440 -931 741 -1 026 000 -820 649
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 103 320 458 555 2 157 470 961 838 837 399 753 579